ഓരോ പൗരന്റെയും കടമയാണ് രാജ്യ ക്ഷേമം അതിന് വേണ്ടി നാം നമ്മുക്ക് ചുറ്റും നമ്മുടെ പ്രവർത്തങ്ങളിൽ സമൂഹ നന്മയെ മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉള്ള ആഹ്വാനം ഉള്ള മികച്ച പ്രഭാഷണം.